اصول و بنیان نظام حقوقی کانادا به عنوان کشوری که توسط بریتانیای کبیر پایه گذاری شده،

جمهوری اسلواکی یکی از اعضای اتحادیه اروپاست و سیستم حقوقی آن بر مبنای نظام سیویل‌لا شکل گرفته‌است.

«دولت مشترک‌المنافع استرالیا» یا اختصاراً استرالیا، یک حکومت فدرال پارلمانی مبتنی بر سلطنت مشروطه است.

پادشاهی مشروطه هلند کشوری در غرب اروپا و متکی بر سیسنم «سیویل لا» است. .

قانون اساسی سال 1978 اسپانیا قانون برتر کشور پادشاهی اسپانیا است.

پرتغال جزو کشورهایی است که از سیستم سیویل‌لا تبعیت می‌کنند

نظام حقوقی سوئیس یک نظام حقوقی سیویل لایی بوده و بنابراین سیستم حقوقی سوئیس بیشتر بر روی قوانین نوشته شده متکی است.

بلژیک یک کشور فدرال و عضو اتحادیه اروپا است که دارای سیستم حقوقی Civil Law می باشد. این کشور

قانون اساسی فعلی فرانسه مصوب سال 1958 می باشد که پس از آن بارها دچار تغییرات شده است.