حقوق و تکالیف بشر: حقوق بین‌الملل در برابر واقعیت‌های نوین

حقوق و تکالیف بشر: حقوق بین‌الملل در برابر واقعیت‌های نوین
دکتر رضا موسی‌زاده
استاد دانشکده روابط بین­‌الملل وزارت امور خارجه

استاد دانشکده روابط بین­‌الملل وزارت امور خارجه

حقوق و تکالیف بشر: حقوق بین‌الملل در برابر واقعیت‌های نوین
دکتر رضا موسی‌زاده
استاد دانشکده روابط بین­‌الملل وزارت امور خارجه

http://

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*